Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 •  1.1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności (tj. zasady gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony) danych osobowych użytkowników („Użytkownicy”) sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.cottonhill.pl (dalej jako: „Serwis”), stanowiącego własność Cottonhill Barbara Maciejewska z siedzibą we Wrocławiu.
 • 1.1.2. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest Cottonhill Barbara Maciejewska z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Przyjaźni 54/4a, 53-030 Wrocław, NIP: 6692355098, adres e-mail: info@cottonhill.pl, właściciel Serwisu, zwany dalej „Administratorem”.
 • 1.1.3. Użytkownikami Serwisu są jego klienci, tj. osoby korzystające z usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, określonych w Regulaminie Sklepu Cottonhill („Regulamin”). Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.
 1. ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH
 • 2.1. Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników w zakresie wymaganym do realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem Serwisu, dokonania rejestracji w Serwisie lub realizacji innych usług określonych w Regulaminie.
 • 2.2. Zakres zbieranych danych obejmuje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, adres dostawy obejmujący: ulicę, kod pocztowy, miejscowość, kraj, a także dane profilowe z portalu Facebook. Zakres przetwarzanych danych uzależniony jest od rodzaju usługi wybranej przez Użytkownika.
 1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH
 • 3.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu:
  • umożliwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu, przez co należy rozumieć realizację usług świadczonych zgodnie z Regulaminem, w tym w szczególności zamówień złożonych w sklepie internetowym Administratora, zapewnienie kontaktu z Użytkownikiem, wystawianie faktur oraz obsługę reklamacyjną;
  • rejestracji konta w sklepie internetowym Administratora, zapewnienia obsługi tego konta i transakcji dokonywanych przez Użytkowników, w tym również rozwiązywania problemów technicznych;
  • prowadzenie marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez Administratora, w tym przede wszystkim realizacji dobrowolnej usługi bezpłatnego newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219);
  • przeprowadzania organizowanych przez Administratora konkursów, programów lojalnościowych czy akcji promocyjnych;
  • 5wykonywania obowiązków wynikających wprost z obowiązujących przepisów prawa;
  • statystycznym i archiwizacyjnym;
  • dochodzenia roszczeń wynikających z prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.
 • 3.2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników jedynie w celach wskazanych powyżej.
 • 3.3. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 • 3.4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia przez Administratora usług za pośrednictwem Serwisu.
 1. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 • 4.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie następujących przepisów:
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 1. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
 • 5.1. Dane osobowe Użytkowników gromadzone są w siedzibie Administratora, tj. pod adresem: Cottonhill Barbara Maciejewska, ul. Przyjaźni 54/4a, 53-030 Wrocław
 • 5.2. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  • wglądu do dotyczących jego danych osobowych przechowywanych przez Administratora;
  • żądania poprawiania danych osobowych, jeżeli uważa, że przechowywane przez Administratora dane osobowe są nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe;
  • żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych;
  • żądania usunięcia danych osobowych;
  • żądania wydania kopii danych osobowych;
  • zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
  • żądania przeniesienia danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe;
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
 • 5.3. Realizacji uprawnień, o których mowa w punkcie 5.2. powyżej Użytkownik może dokonać poprzez złożenie Administratorowi właściwego oświadczenia woli:
  • drogą pocztową na wskazany wyżej adres siedziby Administratora;
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@cottonhill.pl;
 • 5.4. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 • 5.5. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 1. MECHANIZM COOKIES
 • 6.1. Strona internetowa Serwisu używa plików tekstowych zwanych Cookies.
 • 6.2. Cookies zapisywane są przez serwer na komputerze Użytkownika.
 • 6.3. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest zezwolenie na przechowywanie na komputerze Użytkownika Cookies. Brak zezwolenia może oznaczać brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.
 • 6.4. Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych Użytkownika.
 • 6.5. Cookies nie zmieniają konfiguracji komputera Użytkownika, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakiegokolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.
 • 6.6. Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze strony internetowej Serwisu. Administrator oświadcza, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Użytkowników.
 • 6.7. W ramach Serwisu stosowane są trzy rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies), „stałe” (persistent cookies) oraz „analityczne”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Cookies „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości strony internetowej Serwisu. Gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika w Serwisie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej Serwisu.
 • 6.8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907), Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.
 1. ADRES IP
 • 7.1. Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę internetową Serwisu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notowanych jest najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu strony internetowej Serwisu.
 1. DOSTĘP DO BAZY DANYCH OSÓB TRZECICH
 • 8.1. Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane przez Administratora innym podmiotom ani osobom trzecim z wyjątkiem przypadków, gdy:
  • jest to konieczne z celu realizacji usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, tj. dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnianie podmiotom takim jak Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, firmy kurierskie (DPD, InPost), operatorzy płatności (PayU) itp. W tym przypadku Administrator udostępnia tylko te dane osobowe, które są niezbędne w celu realizacji ww. usług. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki podmioty te wykorzystują dane osobowe Użytkowników można znaleźć w ich politykach prywatności i plików cookies;
  • jest to konieczne z uwagi na wykrywanie oszustw i zapobiegania im, a także rozwiązywania innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;
  • jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub uzasadnionym żądaniem instytucji państwowych oraz organów wymiaru sprawiedliwości.
 • 8.2. Dodatkowo, Administrator może udostępnić dane osobowe Użytkowników podmiotom, które upoważnił lub którym powierzył przetwarzanie danych osobowych, tj.:
  • dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą;
  • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu;
  • pracownikom i współpracownikom.
 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
 • 9.1. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego świadczenia usług w ramach Serwisu, a także przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych przysługujących Administratorowi względem Użytkownika.
 1. ZABEZPIECZENIA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • 10.1. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z wymogami RODO oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO, w tym przede wszystkim że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 1. KONTAKT Z NAMI
 • 11.1. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres siedziby Administratora  lub na adres e-mail: info@cottonhill.pl.
 1. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
 • 12.1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O planowanej zmianie oraz terminie jej wejścia w życie Administrator poinformuje Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, usługi newsletter, a w stosunku do zarejestrowanych Użytkowników informacja zostanie także umieszczona za pośrednictwem Konta.
 • 12.2. Użytkownika korzystającego z Serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
 • 12.3. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji. Data: 25.05.2018

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl